Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

Działając na podstawie art. 12 w związku z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku reprezentowany przez Kierownika GOPS.

2. Inspektorem ochrony danych w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku jest p. Elżbieta Kaczmarczyk; ekrodo2018@gmail.com, tel. 502 019 329

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych a w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku i wynika z mocy przepisów prawa na podstawie, której przyznawane są świadczenia, pomoc i wsparcie.

9. W  celu prowadzenia postępowania administracyjnego Administrator Danych Osobowych pozyskuje dane osobowe od osoby, której dane dotyczą tj. wnioskodawcy od jednostek sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji rządowej i samorządowej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz publiczne służby zatrudnienia a także z danych będących już w posiadaniu GOPS w Bielsku.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2